Aanvraagprocedure

Algemeen

 • Wij ondersteunen in principe geen exploitatietekorten. In dat geval zouden we nl jaar in jaar uit een organisatie of project drijvende moeten houden en daar is onze stichting niet voor bedoeld. Het betreft veeleer een noodzakelijke investering in een project dat zonder onze bijdrage veel minder kans van slagen zou hebben gehad en dat nadien op eigen benen kan staan.
 • Wij verwachten een eigen bijdrage naar vermogen van de aanvrager. Om die reden vragen wij ook een recent financieel jaarverslag van de aanvragende organisatie.
 • Tevens moet het dekkingsplan sluitend zijn, dat wil zeggen dat het totaal van eigen middelen en beoogde ontvangsten uit fondsen voldoende moet zijn om het project te voltooien. Als meerdere fondsen aangeschreven zijn, verwachten wij ook een lijst van aangeschreven fondsen.
 • Als er ten tijde van de aanvraag nog onvoldoende duidelijkheid is over de ontvangst van de uitstaande aanvragen dan antwoorden wij, indien het toekenningsbesluit positief is, met een mededeling dat wij een toegezegd bedrag reserveren voor het project, en tot uitkering zullen overgaan als van alle aangeschreven fondsen  voldoende toezeggingen verkregen zijn om tot een sluitend dekkingsplan te komen.
 • Tenslotte nog de opmerking dat wij uitsluitend aanvragen in behandeling nemen die met behulp van het aanvraagformulier binnengekomen zijn. Dit om zeker te zijn dat we alle benodigde informatie ontvangen.

Uw aanvraag kunt u indienen door het invullen van het onderstaande formulier. Wij nemen uw aanvraag in behandeling wanneer u in ieder geval de volgende gegevens verstrekt:

 • Algemene omschrijving van uw organisatie.
 • Een ANBI-verklaring (indien van toepassing), als pdf bestand
 • Het IBAN nummer van de bankrekening van uw organisatie
 • Omschrijving van project en doelgroep
 • Projectbegroting en dekkingsplan
 • Bij het dekkingsplan ook graag vermelden hoeveel fondsen u heeft aangeschreven voor uw project, en welk bedrag eventueel reeds is toegezegd door een of meer van de bijdragenden.
 • Een recente jaarrekening als (pdf)-bestand

Nota bene:

 • Een verwijzing naar een website wordt beschouwd als een niet volledige aanvraag
 • Indien u een of meer van de velden niet kunt invullen, ontvangen wij graag een uitleg.

Procedure/onze werkwijze

 • Communicatie voorafgaand aan een aanvraag is mogelijk via info@boksscholtenstichting.nl .
 • Uw definitieve aanvraag ontvangen wij via het volledig ingevulde formulier, waarna wij deze in behandeling nemen.
 • U krijgt per omgaande bericht over de ontvangst van uw aanvraag.
 • Het bestuur komt 5 keer per jaar bijeen om aanvragen te bespreken.
 • Een beslissing is altijd aan het bestuur en is in beginsel eenmalig.
 • Het bestuur stuurt bericht over de toekenning of afwijzing van de aanvraag.
 • Als in uw aanvraag gegevens ontbreken, of als er onduidelijkheden zijn die naar oordeel van het bestuur opheldering behoeven, dan zal het bestuur bij u aanvullende informatie opvragen.
 • Als na verloop van één jaar vanaf de datum van eerste indiening geen volledige en beoordeelbare aanvraag voorligt, dan geldt de aanvraag als afgewezen; u ontvangt dan een bericht dat het dossier gesloten is.
 • Het bestuur vraagt bij toekenning van de aanvraag een bevestiging van ontvangst van de donatie en/of een rapportage over het project.

Klaar voor een aanvraag? Ga naar het  aanvraagformulier .