Beleidsplan

Doel en werkwijze.

De Boks Scholten stichting is een vermogensstichting. Dit vermogen is verkregen in 2008 uit de nalatenschap van de heer Carel Boks Scholten.

De stichting heeft geen winst oogmerk.

Doelstelling van de stichting is het financieel ondersteunen van initiatieven, projecten en activiteiten die ten goede komen aan:

  1. Ouderen en zieken, die buiten hun wil een vermindering van de kwaliteit van leven ondervinden en daar zelf geen verbetering in kunnen aanbrengen.
  2. Kwetsbare personen, die ten gevolge van moeilijke sociale- en /of financiële omstandigheden buiten de maatschappij dreigen te raken.

Zij die in de provincies Gelderland en Overijssel woonachtig zijn, komen met voorrang in aanmerking.

De stichting tracht dit doel te bereiken door:

  • Het beheren en besteden van financiële middelen.
  • Het beoordelen van projectaanvragen en, na goedkeuring van een aanvraag, beschikbaar stellen van gelden voor projecten en groepen van personen welke binnen de doelstelling van de stichting vallen.
  • Het informeren via de website of anderszins van mensen en  instellingen over het doel en de werkwijze van de stichting.

Beheer en besteding van het vermogen.

Het bestuur beheert het vermogen.

Het rendement dat wordt gemaakt op de beleggingen  wordt gedoneerd aan de, door het bestuur gehonoreerde, aanvragen.

 In beginsel wordt er geen bijdrage gegeven aan:

  • Individuele hulpvragen.
  • Commercieel gerichte activiteiten of organisaties
  • Aanvragen ter ondersteuning van de exploitatie.

Aldus vastgesteld op 21 januari 2021