Historie

De stichting is ontstaan met het overlijden van de heer Dr. Berend G.B. Scholten op 26 maart 1949. Genoemde heer Scholten is gehuwd geweest met mevrouw Cornelia A.H. Boks. Het echtpaar heeft in Terwolde gewoond en was zeer vermogend. Het vermogen omvatte onder meer effecten en onroerende zaken. De heer en mevrouw Scholten-Boks waren fruittelers en eigenaar van de N.V. Verf en Vernisfabriek “Hecla” v/h G.H. Boks & Co. te Terwolde. Het echtpaar kreeg geen kinderen, maar “adopteerde” twee pleegkinderen: Franciscus L. Boks Scholten (overleden tijdens WO-II) en Carel Boks Scholten. In testamenten van de heer en mevrouw Scholten-Boks (1944) werd vastgelegd dat na het overlijden van de langstlevende het gehele vermogen zou worden verkregen door genoemde pleegkinderen met de bepaling dat hetgeen daarvan zou resteren na hun overlijden zou toevallen aan de stichting, waarvan de statuten werden vastgesteld.

Op 13 april 1963 overleed Cornelia Scholten-Boks met als gevolg dat Carel Boks Scholten als enige rechthebbende overbleef onder de voorwaarden als in de testamenten van zijn pleegouders bepaald. De bestuurders van de stichting waren bewindvoerders/beheerders van het vermogen van Carel – die een verstandelijke beperking had – en hebben tot zijn overlijden in zijn levensonderhoud voorzien, zoals door de pleegouders was beoogd. Carel overleed op 14 april 2008 ongehuwd en kinderloos na bij testament zijn privé-vermogen te hebben vermaakt aan de eerder door zijn pleegouders in het leven geroepen stichting.

De statuten van de stichting werden met goedkeuring van de Rechtbank op 13 oktober 2008 aangepast aan de eisen en omstandigheden van die tijd, zonder overigens een wijziging aan te brengen in het door de erflaters vastgestelde doel: het ondersteunen van ouden van dagen en zieken, bij voorkeur geboren in de provincies Gelderland en Overijssel en bij voorkeur wonende op het platteland.  Op 8 december 2008 werd de stichting aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).

De statuten zijn nadien nog gewijzigd op 9 oktober 2020. De doelstelling van de Stichting is hiermee niet gewijzigd. De wijziging betrof:

  • een passender omschrijving van onze doelgroep
  • het vastleggen van een maximale zittingstermijn van bestuursleden (4 jaar met mogelijkheid tot 2 maal verlenging)
  • het vastleggen van een procedure bij persoonlijke of tegenstrijdige belangen van bestuursleden.